ضوابط فنی و اجرایی بخش های مختلف

 بخش ادبی:

 شعر:
• مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
• چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد.
• هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
• اثر ارسالی باید در دوسال اخیر تولید شده باشد.
• این بخش شامل رشته‌های شعر کلاسیک (غزل، مثنوی، رباعی یا دو بیتی ، قصیده و...) و شعر نو (سپید، نیمایی و...) میشود.
• اثر باید در محیط word با فونت ۱۴ و خط b nazanin تایپ و در قالب فایل word وpdf به دبیرخانه ارسال شود. وجود غلط املایی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
• عنوان یا نام اثر با خط تیتر در بالا و میانه صفحه قرار گیرد.
 داستان نویسی:
• مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
• چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد.
• هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
• اثر ارسالی باید دردو سال اخیر تولید شده باشد.
• قالب داستان می تواند داستان کوتاه(short story) یا داستانک (minimalism) باشد و داستان های بلند و رمان از رقابت حذف خواهند شد.
• اثر باید در محیط word با فونت ۱۴ و خط b nazaninتایپ و در قالب فایل word وpdf به دبیرخانه ارسال شود. وجود غلط املایی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
• عنوان یا نام اثر با خط تیتر در بالا و میانه صفحه قرار گیرد.

داستان نویسی، نثر ادبی و دل نوشته:

  • مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
  • چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد.
  • هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
  • اثر ارسالی باید دردو سال اخیر تولید شده باشد.
  • قالب داستان می تواند داستان کوتاه(short story) یا داستانک (minimalism) باشد و داستان های بلند و رمان از رقابت حذف خواهند شد.
  • اثر باید در محیط word با فونت 14 و خط  b nazaninتایپ و در قالب فایل word  وpdf  به دبیرخانه ارسال شود. وجود غلط املایی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
  • عنوان یا نام اثر با خط تیتر در بالا و میانه صفحه قرار گیرد.

 نمایشنامه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی:

• مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه جداگانه ای تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
• چنانچه اصالت اثر در هر مرحله جشنواره احراز نشد، اثر از رقابت حذف خواهد شد.
• هر فرد فقط می تواند یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
• اثر ارسالی باید در دو سال اخیر تولید شده باشد.
• اثر باید در محیط word با فونت ۱۴ و خط b nazaninتایپ و در قالب فایل word وpdf به دبیرخانه ارسال شود. وجود غلط املایی و یا عدم رعایت اصول تایپ از ارزش اثر می کاهد.
• نوشتن خلاصه داستان در صفحه اول نمایش نامه یا فیلم نامه ضروری است.
• منابع نمایش نامه یا فیلم نامه در پایان متن ذکر شود. در صورت اقتباس از منبع ادبی، مشخصات کامل شامل عنوان، نویسنده، ناشر، سال انتشار ن منبع نیز ذکر شود.
• در صورت اقتباس سینمایی از آن اثر، مشخصات اثر سینمایی و خلاصه داستان نیز ذکر شود.
• در صورتی که اثر برگزیده توسط چند نفر به صورت مشترک نوشته شده باشد، تنها یک جایزه به آن تخصیص داده می شود.
• تنها فیلم نامه های کامل پذیرفته می شود و خلاصه طرح داوری نخواهد شد.