بخش ایده و طرح

بخش ایده و طرح :
• بخش ایده و طرحهای برگزیده به دو قسمت ایده و طرحهای اجراشده و ایده و طرحهای اجرانشده تقسیم می‌شود که نکاتی در این خصوص دارای اهمیت است.
• ایدهها و طرحهای شرکت داده شده در جشنواره میبایست دارای استاندارد طرح‌نویسی (بیان مسئله، اهداف، ضرورت، پیشینه، محتوای طرح، نظام اجرایی به‌لحاظ مالی، زمانی و عملیاتی، سطح مشارکت، داخلی یا فرابخشی و...) باشند. همچنین طرح‌ها باید دارای توجیه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند.
• طرحها و ایدهها میبایست کاربردی، خلاقانه، روزآمد، اثربخش باشند.
• ایدهها و طرحها میبایست در بازۀ زمانی اعلام فراخوان تدوین شده باشند.
• طرحها و ایدههایی که با بهره¬گیری از ظرفیت فضای مجازی، شبکه¬های اجتماعی تدوین شوند، دارای امتیاز ویژه هستند.
• طرحها و ایدههایی که در حوزۀ کارآفرینی و اشتغال و نیز مسئولیت اجتماعی دانشگاه باشند دارای امتیاز ویژه هستند.
• طرح ها و ایده هایی که به ارائه شیوه های نوین برنامه های فرهنگی بپردازند، دارای امتیاز ویژه هستند.