بخش پژوهشی:


تلخیص و نقد کتاب: ( در سایت https://parvinfestival2.kub.ac.ir قابل مشاهده می باشد.)
۱- مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه‌ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
۲- مطابق زمانبندی تعیین شده، لازم است فایل word و pdf و پرینت اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
۳- هر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
۴- تعداد صفحات تلخیص نباید کمتر از ۱۰ درصد حجم منبع اعلام شده باشد.
۵- برای کسب رتبه در مرحله سراسری، حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکت‌کنندگان به شرح جدول ذیل است:

تذکر : تلخیص و گزیده نویسی راهکاری موثر برای مختصر سازی متون و اقتباس نکات مهم منابع مکتوب است که با اهدافی نظیر بهره گیری بیشتر از مضمون و محتوای کتاب های ارزنده و نیز فراهم کردن امکان مراجعه سریع و آسان تر علاقمندان به بطن منابع علمی انجام می پذیرد. خلاصه نویسی و زبده گزینی به ویژه در عرصه تلخیص کتاب هم چون سایر فعالیت های علمی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و بی تردید برای خلق اثری ارزشمند در این زمینه کسب مهارت های لازم امری ضروری است.